۱۴۰۰/۰۶/۰۵
بازار اشفته لاستیک

امروز 1400/6/4 

بازار لاستیک در اشفته ترین روزهای خود به سر میبرد حدودا 2 ماه از خبر وارد نشدن لاستیک های خارجی در سایزهای مصرفی 13  14   15و ممنوعیت واردات این لاستیک ها میگزرد در حالی کارخانه جات ایرانی قادر به تامین تمامی سایز های مورد نیاز بازار نیستند بنده بر این باور هستم که منع واردات باعث اشفدگی بیش از پیش این بازار شده است در نتیجه برای تاممین سایز هایی که به هر عنوان چه از کیفی و کارایی امکان استفاده ازمعادل  ایرانی نیست دلیل محکمی برایقاچاق این کالا میشود کنترل بازار با محدودیت واردات نتیجه ای بجز گرانی و قاچاق افزایش قیمت را در پیش نخواهد داشت . لاستیک کالایی ضرروی هست که مستقیم با اقتصاد مملکت در هم تنیده شده و گرانی لاستیک یعنی گرانی تمامی کالا و خدمات . نقش دولت در این بازار همایت از تولید داخلی و واردات لاستیک خارجی با ارز همایتی و تخصیص ارز دولتی برای  خرید مواد اولیه کارخانه جات و همایت از واردات می باشد تا به صورت درست این روند به بهبود بازار لاستیک کمک کند تسمیم های اشتباه تاثییر های منفی بر بازار لاستیک میگذارد .